Cechy w rodzinie powodujące anoreksję

4Czynniki powodujące anoreksję Stworzono model rodziny, który może swoim zachowaniem powodować zapadanie dzieci na anoreksję. Wyodrębniono kilka cech takiej rodziny. Są to Nadopiekuńczość, sztywność, usidlenie, wciąganie dzieci w kłopoty rodziców. Nadopiekuńczość to nadmierna troska. W takiej rodzinie zwraca się nadmierną uwagę na wszelkie, nawet wyimaginowane zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego. Dziecko jest pozbawiane możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, który traktowany jest jako wróg. Sztywność to z kolei unikanie jakichkolwiek zmian, które mogą być niebezpieczne i niepożądane. Tworzy się w rodzinie sztywne zasady, których nie wolno łamać. Panowanie nad sobą oraz kontrola są najważniejsze a każda zmiana rodzi problem. Zarówno unikanie konfliktów jak i nadmierne eksponowanie ich również nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dzieci. Usidlanie to z kolei wprowadzanie do życia zasady odpowiedzialności za wszystkich członków rodziny, które to w konsekwencji powoduje zanik autonomiczności każdej osoby i poczucie odpowiedzialności za każdego innego członka rodziny kosztem własnej osoby. Jak rodzina wpływa na dziecko Środowisko rodzinne jest tym czynnikiem, który w połączeniu z indywidualnymi cechami dziecka powodować może wystąpienie anoreksji. Jeśli system rodzinny jest nieprawidłowy, może narażać wszystkich jej członków na rozmaite stresy. Najbardziej podatne na nie są dzieci, których konstrukcja psychiczna i fizyczna jest najwątlejsza, ich stabilność psychiczna może zostać łatwo zachwiana. Reakcje jakie mogą nastąpić są silnie powiązane z emocjami i mogą przybierać rozmaite kształty, w tym niechęć do jedzenia, co w następstwie prowadzić może do anoreksji. Jest to bardzo poważny problem dotykający coraz liczniejszą liczbę rodzin. Kłopoty rodziców przechodzą na dzieci i to one są najbardziej pokrzywdzone w tej całej sytuacji. Dzieci najgorzej radzą sobie ze stresem a jeśli do tego dojdą kłopoty w szkole lub z rówieśnikami, wtedy naprawdę mogą nastąpić poważne zaburzenia w psychice, z którymi dziecko samo sobie nie poradzi. Kłopot w tym, że takie sprawy trudno jest dostrzec a dziecko samo nie przyzna się do emocji, jakie nim targają.